สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้https://drive.google.com/drive/folders/1S0XaKRWQGQeU5vIwCJvyzwWDmdnJsAdZ?usp=sharingจัดทำข่าว สคบ.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค