ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PDF Embedder requires a url attribute แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาฯ63