สพฐ. ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามเอกสารที่แนบมานี้

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามเอกสารที่แนบมานี้