การเผยแพร่ผลสำเร็จของงานของผู้ขอรับการคัดเลือก สำหรับการพิจารณากำหนดเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เป็นระยะเวลา 15 วัน

Read more