ประเมิน ITA สพป.นภ.2 พ.ศ. 2563

ข้อ

ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 อำนวยการ   O2 อำนวยการ (Tel,E-mail) O3 อำนวยการ O4 นโยบายและแผน O5  อำนวยการ O6  กฏหมายและคดี (ลิงค์) O7 อำนวยการ O8  ศน.เจียมพล O9 อธิวัฒน์

การบริหารงาน

O10 นโยบายและแผน
O11 นโยบายและแผน

O12 อำนวยการ
O13 ทุกกลุ่ม
O14 ทุกกลุ่ม
O15 ทุกกลุ่ม
O16 ศน.กมลวลี

O17 ศน.เจียมพล

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 บริการงานการเงินฯ
O19 บริการงานการเงินฯ
O20 บริการงานการเงินฯ
O21 บริการงานการเงินฯ
O22 บริการงานการเงินฯ
O23 บริการงานการเงินฯ
O24 บริการงานการเงินฯ

การป้องกันการทุจริต    

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                   
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร          
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร               
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 เอ็กซ์เพิ่มหน้า+รูป

O35 ทุกกลุ่ม

O36  ตสน.

O37  ตสน.

O38 อำนวยการ

O39 ศน.

O40 ศน.

O41 ศน.

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน               
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42 ศน.
O43 ศน.