งานแสดงมุทิตาจิต ศูนย์เครือข่ายนากลาง 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานพิธีงานแสดงมุทิตาจิต แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 ภายใต้ชื่องาน 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาตลอดอายุราชการ และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ แรงกาย แรงใจ และสร้างคุณงามความดีงามให้กับหน่วยงานไว้มากมาย ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 2 เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1691510824573266