ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1685670798490602