ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับและติดตามการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1512292879161729