ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเพื่อนำเข้าข้อมูล OIT บนเว็ปไซต์

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นายบูญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเพื่อนำเข้าข้อมูล OITบนเว็ปไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1629856704072012