นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 10 ราย ซึ่งเข้ารับการฝึกระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพทางการบริหารการศึกษา รู้ขอบข่ายหน้าที่ส่วนราชการภายในหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้รับเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แก่คณะกรรมการติดตามการฝึกฯ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/ictnb2/posts/1581512865573063