พิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีโครงการดังกล่าว เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด มีผลงานเป็นรูปธรรม ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม ลือคำหาญ ศาลากลางน้ำ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1676926462698369