“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 มกราคมคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีประเด็นดังนี้ 1. เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 2.การทำภารกิจให้ถือมาตรการของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก 3. มาตรการเฝ้าระวัง ปิดสถานศึกษา แต่ไม่หยุดการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน WFH และในเวลา 09.00 น. ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 1/2564 (Video Canference) โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อราชการและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องระชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม >>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1495950200795997