สพป.นภ.2 อบรมนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ผ่าน (Zoom Cloud Meetings ) ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ได้ขยายองค์ความรู้ทางจิตวิทยาให้กับนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับนักจิตวิทยา โรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจของโรงเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ได้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถมีความรู้ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1666999640357718