สพป.หนองบัวลำภู เขต 2ประกาศเจตจำนงสุจริตแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต

วันที่ ๒5 มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  พร้อมด้วยนายบุญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามการกิจด้วยความชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการ ทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1621156558275360