สพป.หนองบัวลำภู 2 จัดทำกรอบการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ จัดประชุมการจัดทำกรอบการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะดำเนินงานตามคำสั่ง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมฏน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ทุกโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จึงได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะได้แก่
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ SWOT
ระยะที่ 2 ระดมความคิด(Brainstorming)
ระยะที่ 3 การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
ภาพ-ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1675164912874524