สพป.หนองบัวลำภู 2 มอบโล่เกียรติยศโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ ศตวรรษที่ 21 ในปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยมอบโล่เกียรติยศโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องศตวรรษที่ 21 ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง โรงเรียนบ้านหนองด่าน โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี โรงเรียนบ้านโคกกะทอ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ โรงเรียนหนองด้วงวังประทุมและโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา  อีกทั้งได้มอบโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ครูผู้วิจัยและทีมวิจัยพื้นที่ ซึ่งได้พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย ระดับ ดีเยี่ยม จากการดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) แบบมีส่วนร่วมและได้มอบเกียรติยศให้กับโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 : โครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน จำนวน 5 โรงเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรครูต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 : โครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน จำนวน 5 โรงเรียน ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1676645572726458