อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลห้องเรียนต้นแบบ ในศตวรรษที่ 21 โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการขยายผลต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อขยายผล “ต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ 21″ ด้วย ” โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน” โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนที่มีต่อการจัดประชุมปฏิบติการ” โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน” โดยมีกลุ่มเครือข่าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเชินราษฎร์เกษมศรี จำนวน 10 คน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จำนวน 10 คน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิน 30 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน ในกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1562361720821511