อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT)

นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรแกนนำ และขยายผลวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๒.๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  และรุ่นที่ ๒.๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยอบรมผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒  ได้คัดเลือกครูเข้าอบรมพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) ของสำนักงานเขต ดังนี้ รุ่นที่ ๒.๑ นางสาวสุกัญรดา ธนวัชรธรรม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา รุ่นที่ ๒.๒ ได้แก่  ๑) นางสาวธารารัตน์  ดวงคำบุตร  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้  ๒) นายชัยทวัฒน์  พิมลรักษ์  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา ซึ่งในครั้งนี้นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กล่าวให้แนวทางในการนำเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ ไปใช้จัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ การขยายผลภายในโรงเรียน ในระดับศูนย์เครือข่าย และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโอกาสต่อไป

ภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1597485197309163